fbpx

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SERWISU INTERNETOWEGO RENT-CAR-PREMIUM.PL

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej https://rent-car-premium.pl

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2) Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
3) Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
4) Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jego postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.
Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@rent-car-premium.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Tadeusza Rejtana 82/10, 64-100 Leszno. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wszelkie informacje zamieszczane w Serwisie przez Usługodawcę, dotyczące warunków najmu pojazdów oraz cech i parametrów pojazdów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy rezerwacyjnej.
Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu są świadczone zarówno w stosunku do konsumentów jak i podmiotów niebędących konsumentami.

§1
Definicje

Formularz kontaktowy – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość wysłania zapytania do Usługodawcy;
Konto – zbiór zasobów umożliwiający dodawanie, zmianę oraz usuwanie danych Użytkownika, w ramach którego gromadzone są informacje o działaniach Użytkownika w ramach Serwisu, umożliwiający automatyczne uzupełnianie danych Użytkownika w przypadku korzystania z usługi Rezerwuj;
Rezerwuj – usługa polegająca na wyborze pojazdu wyświetlanego w Serwisie i złożeniu przez Użytkownika względem Usługodawcy oferty zawarcia Umowy rezerwacyjnej; usługa nie dotyczy możliwości rezerwacji pojazdów zastępczych w ramach OC sprawcy;
Serwis – strona internetowa https://rent-car-premium.pl;
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą;
Umowa rezerwacyjna – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu na mocy której, Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia z Usługodawcą odpłatnej umowy najmu pojazdu wybranego w ramach usługi Rezerwuj w uzgodnionym czasie i miejscu oraz wniesienia opłaty rezerwacyjnej, a Usługodawca zobowiązuje się do czasowego blokowania możliwości rezerwacji tego pojazdu przez innych Użytkowników Serwisu, nie zawierania z podmiotami trzecimi umów, których przedmiotem byłby rezerwowany pojazd, które uniemożliwiałyby zawarcie z Użytkownikiem umowy najmu;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
Usługodawca – ELMAR Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) ul. Tadeusza Rejtana 82/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numer KRS:0000632074, NIP:7831745692, REGON:365148820
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu we własnym imieniu albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu poprzez osoby uprawnione do zaciągania w jej imieniu zobowiązań.
Udział własny – jest to określona w umowie kwota, jaką Użytkownik (najemca pojazdu) zobowiązuje się pokryć w sytuacji wystąpienia szkody z jego winy lub kradzieży samochodu, kwota jest ustalana indywidualnie i zapisana na umowie najmu samochodu.
Kaucja zwrotna – jest to określona w umowie kwota, jaką Użytkownik (najemca pojazdu) zobowiązuje się wpłacić ELMAR PREMIUM Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia przed ewentualną szkodą. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w przypadku braku wystąpienia szkody z jego winy. Kaucja jest zatrzymywana przez Wynajmującego w przypadku wystąpienia szkody z winy Użytkownika (najemcy pojazdu).

§2
Serwis oraz świadczenie Usług

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących Usług:
1) Formularz kontaktowy – Usługa jednorazowa niewymagająca posiadania konta, polegająca na wysłaniu przez Użytkownika do Usługodawcy wiadomości tekstowej za pośrednictwem Serwisu;
2) Konto – Usługa polegająca na wypełnieniu pól z danymi Użytkownika mająca charakter jednorazowy, w wyniku której Użytkownik może w sposób szybszy i prostszy korzystać z Serwisu, w szczególności w zakresie korzystania z Usługi Rezerwuj;
3) Rezerwuj – Usługa nie wymagająca posiadania konta za pomocą której dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacyjnej, polegająca na kliknięciu przez Użytkownika w pole „Rezerwuj” dot. konkretnego pojazdu wyświetlanego w Serwisie, wskazaniu terminu najmu, którym zainteresowany jest Użytkownik oraz miejsca odbioru i zwrotu pojazdu; po skorzystaniu z tej Usługi, status pojazdu wyświetlanego w Serwisie ulegnie zmianie na „niedostępny” do momentu i przez okres zawarcia odrębnej umowy najmu pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który dokonał rezerwacji albo do momentu upłynięcia terminu, w którym miało dojść do zawarcia umowy najmu pojazdu.
2. Korzystanie z Usług wymienionej w §2 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 dla poszczególnych Usług. Dla skorzystania z Usługi Rezerwuj konieczne jest również złożenie oświadczeń o których mowa w §4 ust. 1.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
4. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
5. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
7. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
8. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Niektóre Usługi jak np. Usługa Rezerwuj mogą być również czasowo niedostępne z uwagi na dokonanie rezerwacji pojazdu przez innych Użytkowników.
9. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik może składać:
1) W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;
2) W formie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@rent-car-premium.pl
11. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
12. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.
13. W ramach korzystania z Serwisu nie dochodzi do zawarcia umowy najmu pojazdu. Czynności podejmowane za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę lub Użytkownika mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą lub zawarcie Umowy rezerwacyjnej.
14. Usługa Rezerwuj w wyniku której dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacyjnej jest świadczona za wyraźną zgodą Użytkownika, który przed rozpoczęciem jej świadczenia jest informowany, iż po spełnieniu przez Usługodawcę świadczenia objętego Umowa rezerwacyjną w postaci czasowego zablokowania możliwości rezerwacji pojazdu przez innych Użytkowników, nie będzie mieć prawa do odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej na podstawie Ustawy o prawach konsumenta.
15. Postanowienia §2 ust. 14 mają zastosowanie w relacji pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym przedsiębiorcą.
16. Usługi są dostępne dla Użytkownika także za pośrednictwem konta w Serwisie. Konto Użytkownika jest tworzone na jego żądanie i po udostępnieniu jego danych oraz akceptacji Regulaminu.
17. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Serwisie, po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny konta, po uprzednim przesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu.
18. Użytkownik może wysłać za pośrednictwem Serwisu prośbę o przypomnienie hasła do konta, korzystając z zakładki „Przypomnij hasło”. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego podczas zgłoszenia rejestracyjnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim.
19. Z jednego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jeden podmiot.
20. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na świadczenie wszystkich lub pojedynczych Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny Usługodawcy. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednak nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub odstąpienie od Umowy Rezerwacyjnej i nie ma wpływu na obowiązek jej realizacji przez strony.

§3
Dane osobowe

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe. Udostępnienie danych odbywa się na rzecz Usługodawcy.
3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkownika:
1) Dla Usługi Formularz kontaktowy – adres poczty elektronicznej, o ile na jego podstawie będzie możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej,
2) Dla Usługi Konto – imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa oraz numer NIP lub KRS (w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami), dane adresowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
3) Dla Usługi Rezerwuj – imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa oraz numer NIP lub KRS (w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami), dane adresowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
4. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy rezerwacyjnej, na żądanie Użytkownika oraz realizacji tych umów, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług, które mogą być nią objęte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) podjęcia niezbędnych czynności umożliwiających organizację spotkania celem zawarcia umowy najmu zarezerwowanego pojazdu oraz jego wydania – na wyraźne żądanie Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w celach kontaktu z Użytkownikiem, ochrony praw Usługodawcy lub osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonywania pomiarów statystycznych i analitycznych, prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy lub Umowy rezerwacyjnej i korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej na który wysłane zostało pierwsze zapytanie lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.
6. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych im przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy lub Umowy rezerwacyjnej i korzystania przez Użytkownika z Usług.
7. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
8. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy lub Umowy Rezerwacyjnej, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.
10. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
11. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji swoich danych lub podmiotu w imieniu którego działa, w przypadku ich zmiany, poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
12. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas realizacji Usług oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
13. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookie, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu wyświetlania reklam usług i produktów Usługodawcy na innych stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika w Internecie oraz analizowania ruchu w Serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone np.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie.
14. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §3 ust. 13 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach np.) plików typu „Cookies”.
15. Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §3 ust. 14, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę lub korzystania z Serwisu.
16. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu jak np. autouzupełniania treści uprzednio podanych przez Użytkowników, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu.
17. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

§4
Umowa rezerwacyjna

1. W celu zawarcia Umowy rezerwacyjnej Użytkownik dokonuje następujących czynności:
1) Kliknięcie w pole „Rezerwuj”, dla pojazdu którym Użytkownik jest zainteresowany;
2) Podaniu danych wskazanych w §3 ust. 3 pkt 3) poprzez wpisanie ich w odpowiednie pola;
3) Akceptacja Regulaminu oraz warunków najmu pojazdów udostępnionych w Serwisie;
4) Złożenie oświadczenia o utracie prawa do odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej, w przypadku spełnienia przez Usługodawcę świadczenia objętego tą umową,
5) Kliknięcie w pole „Kupuję i płacę”.
6) Uiszczenie przez Użytkownika na rachunek bankowy Usługodawcy opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w §4 ust. 3 poniżej;
2. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności opisanych w §4 ust. 1 pkt 1) – 5), Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany przy korzystaniu z Usługi Rezerwuj, potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Wiadomość o której mowa w niniejszym ustępie wyszczególnia istotne elementy rezerwacji pojazdu złożonej przez Użytkownika oraz numer rachunku bankowego na który należy uiścić opłatę rezerwacyjną.
3. Opłata rezerwacyjna jest uiszczana celem zabezpieczenia wykonania świadczenia przez Użytkownika w terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy najmu. W zależności od decyzji Użytkownika, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w dniu zawarcia umowy najmu pojazdu objętego rezerwacją albo jest zaliczana na poczet należności wynikających z umowy najmu. Opłata rezerwacyjna jest stała i wynosi 20% kwoty rezerwacji.
4. Umowa rezerwacyjna zostaje zawarta z momentem potwierdzenia rezerwacji przez Usługodawcę względem Użytkownika w sposób, o którym mowa w §4 ust. 2.
5. Usługodawca informuję Użytkownika o braku dokonania rezerwacji pojazdu, jeżeli nie posiada w dostępie pojazdu/ów wskazanych przez Użytkownika w ramach Usługi Rezerwuj lub po stronie Usługodawcy wstępują inne przeszkody uniemożliwiające mu prawidłową realizację rezerwacji. Informacja o braku akceptacji rezerwacji ma formę wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez niego podczas Usługi Rezerwuj.
6. Na mocy umowy rezerwacyjnej Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia z Usługodawcą umowy najmu pojazdu, który zarezerwował na czas oznaczony i za odpłatnością uwidocznioną w ramach Usługi Rezerwuj oraz do wniesienia opłaty rezerwacyjnej. Umowa najmu jest zawierana w miejscu i czasie odbioru pojazdu wskazanym przez Użytkownika w ramach Usługi Rezerwuj. Szczegółowe miejsce odbioru pojazdu tj. konkretny adres, jest podawany Usługodawcy przez Użytkownika, po zawarciu Umowy rezerwacyjnej w formie telefonicznej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
7. Szczegółowe warunki umowy najmu, którą Użytkownik zobowiązuje się zawrzeć w wyniku zawarcia Umowy rezerwacyjnej są dostępne w Serwisie w zakładce „Warunki najmu pojazdów”.
8. Na podstawie art. 38 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta tj. dokonał rezerwacji pojazdu, a Użytkownik przed zawarciem Umowy rezerwacji został poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy rezerwacyjnej.
9. W przypadku braku wykonania przez Użytkownika zobowiązania polegającego na zawarciu umowy najmu pojazdu w uzgodnionym czasie i miejscu z przyczyn zależnych od Usługodawcy albo Użytkownika, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny albo Usługodawca, ma prawo domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty rezerwacji, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania drugiej strony do zapłaty.
10. Z wyłączeniem ważnych powodów, Umowa rezerwacyjna nie podlega wypowiedzeniu przez czas jej trwania przez żadną z jej stron. Za ważne powody uważa się w szczególności: brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej przez Użytkownika w terminie wskazanym w §4 ust. 3 lub brak zablokowania możliwości rezerwacji pojazdu przez Usługodawcę po zawarciu Umowy rezerwacyjnej. W przypadku ziszczenia się ważnego powodu, strona wypowiadająca Umowę rezerwacyjną może tego dokonać bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia, co najmniej w formie elektronicznej.
11. Umowa rezerwacyjna ulega rozwiązaniu w przypadku braku zawarciu umowy najmu w terminie określonym w Umowie rezerwacyjnej. Rozwiązanie Umowy rezerwacyjnej nie stoi na przeszkodzie domagania się od drugiej strony zapłaty kary umownej określonej w §4 ust. 9.

§5
Prawa własności intelektualnej

1. Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.
4. Wszelkie opisy lub zdjęcia towarów znajdujące się w Serwisie nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Użytkownikowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu towaru lub w celach reklamy towarów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę na ich wykorzystanie.

§6
Postanowienia końcowe

1. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy rezerwacyjnej. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie §2 ust. 20. Do Umowy rezerwacyjnej zawartej przed dniem dokonania zmiany Regulaminu, mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia tego dokumentu.
5. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.
6. Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy nie stanowią zmiany Regulaminu.
7. Osoby fizyczne korzystające z Serwisu, działające w imieniu i/lub na rzecz podmiotów trzecich, są zobligowane na żądanie Usługodawcy, do wykazania co najmniej w formie elektronicznej, stosownego upoważnienia na podstawie którego, mają one prawo zaciągać zobowiązania w imieniu podmiotu, na rzecz którego działają.
8. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu oraz Umowy lub Umowy rezerwacyjnej jest prawo polskie.
9. W przypadku sporów wynikłych z Umowy lub Umowy rezerwacyjnej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2020 r.

Dlaczego my?

Samochody premium

Wyjątkowe i rzadkie, modele segmentu premium na naszych ulicach.

Najlepsza oferta

​​Jasny cennik, proste zasady i mało formalności. Tobie zostaje wyłącznie radość z jazdy.

Rabaty i vouchery

​​Specjalna oferta rabatowa dla stałych klientów. Mamy dla Ciebie program lojalnościowy.

​​Dogodna lokalizacja

Auto odbierzesz w siedzibie firmy lub podstawimy w wybrane przez Ciebie miejsce.