fbpx

Warunki najmu pojazdów

WARUNKI NAJMU POJAZDÓW
ELMAR Premium

Niniejszy dokument zwany również jako „WNP”, określa prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem pojazdu, określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy osobą fizyczną będącą konsumentem albo osobą fizyczną, podmiotem posiadającym zdolność prawną albo osobą prawną, zwaną dalej „Klientem”, a ELMAR Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) ul. Tadeusza Rejtana 82/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numer KRS:0000632074, NIP:7831745692, REGON:365148820, zwanym dalej jako „ELMAR Premium”.

Klientem ELMAR Premium mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania opisane w WNP prowadzące lub nieprowadzące działalności gospodarczej, a także podmioty posiadające zdolność prawną lub osoby prawne.

Zawarcie umowy najmu pojazdu może być poprzedzone zawarciem umowy rezerwacyjnej, o której mowa w Regulaminie Serwisu ELMAR Premium. WNP są dostępne na stronie internetowej ELMAR Premium pod adresem: https://rent-car-premium.pl jak również są przekazywane w formie elektronicznej lub drukowanej Klientowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu. Skorzystanie z usługi najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny z ELMAR Premium, z pominięciem zawarcia umowy rezerwacyjnej za pośrednictwem serwisu internetowego ELMAR Premium.

I. UMOWA NAJMU

1. Przedmiotem umowy najmu jest samochód dostępny na stanie ELMAR Premium lub będący przedmiotem rezerwacji dokonanej przez Klienta wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym. Przedmiot najmu jest każdorazowo wpisany w treść umowy najmu.
2. Umowa najmu zostaje zawarta w miejscu i czasie wydania pojazdu ustalonym przez strony, przed faktycznym wydaniem pojazdu. Do zawarcia umowy najmu niezbędne jest:
1) okazanie przedstawicielowi ELMAR Premium przez Klienta lub osobę wskazaną i wpisaną w umowie najmu jako kierowca, ważnego dokumentu polskiego prawa jazdy i spisanie niezbędnych danych na nim uwidocznionych;
2) wykazanie upoważnienia do zawarcia przez osobę odbierającą pojazd umowy najmu w imieniu i na rzecz Klienta, w sytuacji gdy osoba odbierająca pojazd jest w szczególności pracownikiem, zleceniobiorcą, członkiem rodziny lub członkiem organu Klienta.
3. Przed zawarciem umowy najmu Klient dokonuje sprawdzenia stanu pojazdu oraz wyposażenia. Wraz z zawarciem umowy Klient podpisuje w obecności przedstawiciela ELMAR Premium protokół przekazania pojazdu, w którym stwierdza się jaki pojazd oraz w jakim stanie i z jakim wyposażeniem zostaje wydany Klientowi. Wszelkie spostrzeżone usterki lub uszkodzenia pojazdu powinny zostać wymienione w protokole przekazania pojazdu.
4. Zapłata z tytuły umowy najmu przez Klienta odbywa się gotówką w dniu wydania pojazdu przez ELMAR Premium lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ELMAR Premium. W przypadku dokonania zapłaty przelewem, Klient jest zobowiązany w dniu wydania pojazdu przedstawić potwierdzenie realizacji przelewu na rachunek bankowy ELMAR Premium. Klient nie musi przedstawiać dowodu uiszczenia opłaty za najem w dniu wydania pojazdu w sytuacji, gdy ELMAR Premium uzyskał wcześniej od Klienta stosowne potwierdzenie tej okoliczności w formie elektronicznej.
5. Celem zabezpieczenia szkód mogących powstać po stronie ELMAR Premium w związku z korzystaniem przez Klienta z pojazdu lub jego wyposażenia, Klient zobowiązany jest uiścić w dniu zawarcia umowy najmu oraz wydania pojazdu kaucję w wysokości wskazanej w umowie gotówką lub w formie przelewu bankowego. W przypadku braku wystąpienia szkody, kaucja uiszczona przez Klienta jest mu zwracana po zwrotnym wydaniu pojazdu i po podpisaniu protokołu odbioru pojazdu, gotówką lub przelewem bankowym według uznania Klienta. W przypadku zaistnienie po stronie ELMAR Premium szkody związanej z korzystaniem przez Klienta z pojazdu, kaucja zostanie zatrzymana przez ELMAR Premium do czasu ustalenia przez strony okoliczności zdarzenia wywołującego szkodę, osób odpowiedzialnych za szkodę oraz ustalenia jej wysokości. W przypadku ustalenia, iż szkoda został wyrządzona z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osób za które ponosi on odpowiedzialność, może ona zostać pokryta w całości lub w części ze środków uiszczonych na pokrycie kaucji poprzez potrącenie. Postanowienia niniejszego ustępu nie maja zastosowania do Klienta korzystającego z usługi najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy (p. VI WNP).
6. W przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji pojazdu i braku pojawienia się Klienta lub wskazanej przez niego osoby w miejscu i czasie ustalonym przez strony, celem zawarcia umowy najmu, przedstawiciel ELMAR Premium podejmie dwukrotną próbę kontaktu telefonicznego z Klientem na przekazany przez niego numer telefonu. W przypadku braku zawarcia umowy najmu w ciągu 30 minut od momentu zakończenia przez ELMAR Premium czynności wskazanych powyżej uznaje się, iż Klient zrezygnował z zawarcia umowy najmu pojazdu. ELMAR Premium przesyła Klientowi wiadomość tekstową SMS, na podany przez niego numer telefonu, informując go o wygaśnięciu rezerwacji pojazdu z powodu niestawiennictwa Klienta w miejscu i czasie w którym umowa najmu miała zostać zawarta.

II. WARUNKI NAJMU

1. Pojazd może być prowadzony jedynie przez osobę pełnoletnią, posiadającą ważne polskie prawo jazdy, od co najmniej roku.
2. Pojazd jest wydawany osobie, która nie znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających lub psychotropowych.
3. Pojazd będący przedmiotem najmu może być wykorzystywany jedynie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem i odpowiadający jego właściwością (samochód osobowy do przewozu osób, samochód dostawczy do przewozu towaru). W szczególności pojazd nie może być wykorzystywany do udziału w wyścigach lub imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, ani przy przewozie zwierząt hodowlanych.
4. Najem może być realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjazd pojazdem poza granice terytorium RP jest możliwy jedynie za wyraźną zgodą ELMAR Premium, wyrażoną co najmniej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.
5. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.
6. Klient nie może ingerować w pojazd i dokonywać w nim jakichkolwiek zmian mających charakter trwały bez zgody ELMAR Premium wyrażonej co najmniej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy funkcjonalnego dostosowywania pojazdu do potrzeb Klienta. Zmiany funkcjonalne winny zostać przywrócone do stanu pierwotnego przy zwrocie pojazdu.
7. W przypadku awarii auta Klient nie może dokonywać samodzielnych napraw bez wyraźnej zgody ELMAR Premium wyrażonej co najmniej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ELMAR Premium o zaistniałej awarii, który w zależności od rodzaju awarii i jej skutków, podejmuje decyzję o niezwłocznej naprawie auta lub zezwoleniu na dalsze korzystanie z pojazdu. Klient powinien zawiadomić ELMAR Premium również w sytuacji pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej pojazdu. Naprawa auta polega na stawieniu się przez Klienta w miejscu naprawy wskazanym przez ELMAR Premium. W przypadku awarii auta uniemożliwiającej dalsze korzystanie z niego, ELMAR Premium na żądanie Klienta, który jest zainteresowany dalszym najmem, udostępni pojazd zastępczy w tej samej lub niższej klasie, w zależności od pojazdów posiadanych na stanie. W przypadku, gdy auto zastępcze nie będzie odpowiadać klasie uprzednio wynajętego pojazdu, ELMAR Premium obniży Klientowi koszt najmu auta zastępczego do ceny stosowanej przy najmie pojazdu w udostępnionej klasie. W przypadku braku chęci ze strony Klienta do kontynuowania najmu, Klient może wypowiedzieć umowę najmu z ważnych powodów. W takiej sytuacji strony dokonują proporcjonalnego rozliczenia, uwzględniając faktyczny czas korzystania przez Klienta z pojazdu.
8. Klient jest zobowiązany do dbałości o pojazd i utrzymywania go w dobrym stanie, w tym o zachowanie w nim czystości i porządku, a także o odpowiednie zabezpieczenie pojazdu przed uszkodzeniem, kradzieżą lub włamaniem.
9. Klient, bez wyraźnej zgody ELMAR Premium wyrażonej co najmniej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, nie ma prawa oddać pojazdu osobie trzeciej do używania lub podnajem.
10. Pojazd będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW, które nie obejmuje jednak wszystkich zdarzeń i okoliczności faktycznych mogących mieć miejsce. Pojazdy będące przedmiotem najmu nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
11. Pojazd przekazywany Klientowi jest czysty zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oraz zatankowany do pełna i winien być zwrócony również czysty oraz w pełni zatankowany.
12. W przypadku, gdy w czasie korzystania z pojazdu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę oznaczoną w umowie najmu jako kierowca, dojdzie do zdarzenia komunikacyjnego lub wypadku z udziałem pojazdu, a także w każdej innej sytuacji mogącej skutkować powstaniem po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty odszkodowania (w tym kradzieży, zniszczenia czy uszkodzenia pojazdu) Klient jest obowiązany:
1) Niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu ELMAR Premium oraz odpowiedni organ władzy publicznej (Policję, pogotowie, straż pożarną itp.);
2) Pozostać na miejscu zdarzenia i podjąć środki mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia lub ograniczenie powstania dalszych szkód, a także w razie konieczności, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) Złożyć pisemne oświadczenie co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania zdarzenia;
4) Przedłożyć dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela.

III. OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU

1. Opłata za korzystanie z pojazdu lub dodatkowego wyposażenia, a także wysokość kaucji jest każdorazowo uwidaczniania na stronie internetowej ELMAR Premium oraz wpisywana do treści umowy najmu. Oprócz opłaty za najem przez okres wskazany w umowie najmu oraz kaucji, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ELMAR Premium opłaty w wysokości uwidocznionej na umowie najmu, związanej z ewentualnym przekroczeniem dobowego limitu kilometrów.
2. Opłaty z tytułu najmu, z wyjątkiem opłaty za przekroczenie limitu kilometrów, uiszczane są z góry gotówką lub przelewem na rachunek bankowy ELMAR Premium.
3. Brak zwrotu pojazdu w terminie i do miejsca określonego w umowie najmu (aż do zamknięcia lokalu do którego miał nastąpić zwrot) powoduje obciążenie Klienta przez ELMAR Premium karą umowną w wysokości 200 % wartości dobowej stawki najmu pojazdu określonej w umowie najmu, za każdą kolejną rozpoczętą dobę. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, wysokość kary umownej wynosi 125% dobowej stawki najmu pojazdu określonej w umowie najmu, za każdą kolejną rozpoczętą dobę. Kara umowna jest płatna przy zwrocie pojazdu gotówką lub potrącana z kaucji uiszczonej przez Klienta.
4. W przypadku braku zwrotu pojazdu z przyczyn za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, kara umowna nie jest naliczana, o ile Klient wykaże wystąpienie okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed upływem terminu zakończenia najmu, Klient może zwrócić się do ELMAR Premium o przedłużenie umowy najmu na dalszy czas określony. Warunki przedłużenia umowy najmu pojazdu powinny zostać potwierdzone przez obie strony, co najmniej w formie elektronicznej. Zapłata za dalszy okres korzystania z pojazdu może zostać dokonana gotówką w miejscu ustalonym przez strony lub przelewem na rachunek bankowy ELMAR Premium.
6. W przypadku zwrotu pojazdu przed upływem terminu określonego w umowie najmu Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej uprzednio opłaty za najem. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny.
7. Koszty związane z bieżącym korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w czasie trwania umowy najmu, spoczywają na Kliencie. Do kosztów tych należą w szczególności: koszty paliwa, smarów i płynów technologicznych, koszty parkowania, mandaty karne, koszty korzystania z dróg.

IV. BRAK ZWROTU POJAZDU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYPOWIEDZENIE

1. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie i do miejsca wskazanego w umowie najmu przez Klienta lub wypowiedzenia przez ELMAR Premium umowy najmu z ważnych powodów, ELMAR Premium:
1) Podejmuje próbę wezwania Klienta (telefon, SMS) do niezwłocznego wydania pojazdu we wskazanym miejscu, wyznaczając do tego odpowiedni termin;
2) W przypadku braku reakcji ze strony Klient lub nie zastosowania się do wezwania wskazanego w pkt 1) powyżej, jest uprawniony do unieruchomienia pojazdu lub jego otwarcia, a nadto do odholowania pojazdu do miejsca w którym przechowywane są pojazdy ELMAR Premium, niezależnie od miejsca położenia pojazdu; w powyższym celu ELMAR Premium jest uprawniony do zdalnego wykorzystania narzędzia w postaci geolokalizacji pojazdu, w które to narzędzie wyposażony jest pojazd;
3) Jest uprawniony do zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczeniu pojazdu;
2. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia umowy najmu, z wyłączeniem ważnych powodów do których należą w szczególności:
1) Brak zwrotu pojazdu w terminie i do miejsca wskazanego w umowie najmu przez Klienta;
2) Korzystanie z pojazdu w sposób sprzeczny z warunkami najmu;
3) Nieuzasadniony brak wydania pojazdu przez ELMAR Premium na rzecz Klienta;
4) Wydanie przez ELMAR Premium na rzecz Klienta pojazdu uszkodzonego lub niesprawnego;
– po uprzednim wezwaniu drugiej strony do określonego działania bądź zaniechania.
3. Odpowiedzialność stron z tytułu umowy najmu obejmuje odpowiedzialność kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu) jak również, odpowiedzialność deliktową, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu zasad i warunków ubezpieczeniowych, którymi objęte są pojazdy ELMAR Premium.

V. NAJEM POJAZDU Z OC SPRAWCY

1. W ramach świadczonych usług, ELMAR Premium umożliwia również najem pojazdu zastępczego na warunkach wskazanych poniżej.
2. Najem pojazdu obejmuje sytuację w której zgłaszający się do ELMAR Premium Klient poniósł szkodę w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, której sprawcą jest osoba trzecia posiadająca ważne ubezpieczenie OC, który zgłosił szkodę ubezpieczycielowi chęć skorzystania z pojazdu zastępczego i przedstawił ELMAR Premium stosowne dokumenty potwierdzające powyższy fakt.
3. Najem pojazdu z OC sprawcy obejmuje pojazd w takiej samej klasie jak pojazd Klienta, który uległ uszkodzeniu w zdarzeniu drogowym spowodowanym przez osobę trzecią, o ile ELMAR Premium posiada na stanie pojazd o takiej klasie.
4. Rozliczenie najmu pojazdu następuje pomiędzy ELMAR Premium, a przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym wypłacającym szkodę na rzecz Klienta.
5. Klient nie jest obowiązany do wpłaty kaucji ani nie jest objęty limitem kilometrów dotyczącym pojazdu. Klient ponosi koszty związane z eksploatacją pojazdu zastępczego (paliwo, płyny) oraz odpowiedzialność za pojazd na zasadach odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej przewidzianej w przepisach obowiązującego prawa.
6. Najmu pojazdu z OC sprawcy następuje na okres do dnia likwidacji całkowitej szkody albo naprawy pojazdu Klienta.
7. Warunkiem najmu pojazdu z OC sprawcy jest złożenie przez Klienta na rzecz ELMAR Premium oświadczenia o konieczności najmu pojazdu zastępczego wraz z dokumentami poświadczającymi powstanie szkody z winy osoby trzeciej, zawarcie umowy najmu oraz dokonanie na rzecz ELMAR Premium cesji wierzytelności przysługującej Klientowi od ubezpieczyciela sprawcy kolizji w zakresie kosztów najmu pojazdu zastępczego.

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot: ELMAR Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) ul. Tadeusza Rejtana 82/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numer KRS:0000632074, NIP:7831745692, REGON:365148820, dalej „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Tadeusza Rejtana 82/10, 64-100 Leszno lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@rent-car-premium.pl
2. Dane osobowe Klienta lub osoby wskazanej przez niego jako kierowca pojazdu mogą być przetwarzane w następujących celach:
1) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy najmu pojazdu lub umowy cesji wierzytelności wskazanej w p. V ust. 7 WNP, na wyraźne żądanie Klienta i realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);
2) w celu wykonania przez ELMAR Premium obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) wysyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
– rozliczenia świadczeń wynikających z realizacji umowy najmu,
– ochrony praw osób trzecich,
– zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń,
– zlokalizowania pojazdu będącego przedmiotem najmu w sytuacji braku jego terminowego zwrotu, kradzieży lub zaginięcia,
– dokonywania pomiarów statystycznych,
– rozpatrywanie skarg lub reklamacji,
– prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Klienta odbywa się na ogół na rzecz: podwykonawców lub usługodawców (np. przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, dostawca usług przechowywania danych, operator oprogramowania wykorzystywanego przez ADO do świadczenia usług, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, agencja marketingowa). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, na potrzeby postępowań prowadzony przez te organy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez ADO. Brak podania danych osobowych będzie uniemożliwiał zawarcie i realizację umowy najmu lub umowy cesji wierzytelności.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– korzystania przez Klienta z usług ADO;
– realizacji oraz całkowitego rozliczenia zawartych umów, w tym wygaśnięcia roszczeń z ich tytułu;
– do czasu odwołania przez Klienta zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie danych osobowych co do których zgoda ta została uprzednio udzielona;
– trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO.
6. Osoba której dane są przetwarzane przez ADO ma prawo do:
– dostępu do treści udzielonych danych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– uzyskania kopii danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej ADO lub w inny wyraźny sposób),
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Przekazane dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych przez ADO.
8. Dane osobowe nie będą podlegać ze strony ADO zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. ADO oświadcza, iż w związku z realizacją umowy najmu, w celu ochrony mienia pojazdów, będzie korzystać z oprogramowania umożliwiającego lokalizację oraz śledzenie pojazdu będącego przedmiotem najmu. Powyższe nie będzie dokonywane w celu profilowania, a nadto będzie miało miejsce jedynie w sytuacji, w której Klient nie dokona terminowego zwrotu pojazdu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze warunki najmu pojazdów mogą ulec zmianie. Zmiana WNP następuje w terminie 7 dni od daty ich ogłoszenia przez ELMAR Premium w serwisie internetowym. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie WNP w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Do umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie zmian WNP, stosuje się dotychczasową treść WNP.
2. Zmiana danych ELMAR Premium ani formy prawnej nie stanowi zmiany WNP.
3. Zastrzeżenie kar umownych przez ELMAR Premium w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, nie narusza prawa ELMAR Premium do żądania naprawienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Do oceny WNP mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy ELMAR Premium, a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez ELMAR Premium.

Dlaczego my?

Samochody premium

Wyjątkowe i rzadkie, modele segmentu premium na naszych ulicach.

Najlepsza oferta

​​Jasny cennik, proste zasady i mało formalności. Tobie zostaje wyłącznie radość z jazdy.

Rabaty i vouchery

​​Specjalna oferta rabatowa dla stałych klientów. Mamy dla Ciebie program lojalnościowy.

​​Dogodna lokalizacja

Auto odbierzesz w siedzibie firmy lub podstawimy w wybrane przez Ciebie miejsce.